Barion Pixel

  Általános Szerződési Feltételek

  1. Bevezetés

  Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a printingit.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

  2. A Szolgáltató

   • Cégnév: Nagy András János e.v.

   • Székhely: 7624 Pécs, Pacsirta u. 20.

   • Levelezési cím: 7624 Pécs, Pacsirta u. 20.

   • Üzlet: 7624 Pécs, Pacsirta u. 20.

   • Web.: printingit.hu

   • Adószám: 68459679-2-22

   • EU adószám: HU68459679

   • EV nyilvántartási szám: 51778060 (Vezetve a Pécsi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.)

   • Számlavezető Pénzintézet: K&H Bank

   • Bankszámlaszám: 10918001-00000102-67450001

   • E-mail cím: printingit.hu@gmail.com

   • Telefonszám: +36 20/4849920

  A printingit.hu weboldal tárhely szolgáltatója Mezey Béla e.v.
  Székhely: 7630 Pécs, Basamalom út 15.

  3. A honlapon folytatott tevékenység

  Gyorsnyomdai szolgáltatások nyújtása, fénymásolás, sokszorosítás nyomtatás, spirálozás.

  4. Felhasználási feltételek

  4.1. Felelősség

  A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

  A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

  A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

  A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás, megosztás…) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

  4.2. Szerzői jogok

  A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb…) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

  5. A honlapon történő vásárlás

  5.1. Megrendelés folyamata

  A megrendelő kiválasztja a szogáltatást, amit igénybe kíváén venni, és beállítja a megrendelése paramétereit. A rendszer automatikusan kikalkulálja számára a megrendelés bruttó ellenértékét. A megrendelő a beállított paraméterek ellenőrzése után a megrendelés gombra kattint, ahol megadja a számlázáshoz és a kiszállításhoz szükséges adatait, ugyanezen az oldalon tájékoztatást kap a megrendelés paramétereiről, bruttó ellenértékéről és a bruttó szállítási költségről. A megrendelés az általános szerződési feltételek elolvasása és elfogadása után folytatódik a fizetéssel, amit a Barion kártyás fizetési mód igénybevétzelével tud teljesíteni a megrendelő. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A fizetés után megerősítő tájékoztatást kap a képernyőn a megrendelő a megrendelés sikerességéről és a megrendelés adatairól. A megrendelés feldogozási folyamatának részeként ezeket az adatokat kiküldi a megrendelő részére, beleértve a kiállított számlát is.

  5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

  A Szolgáltató a Felhasználó felé néhány percen belül automatikus email üzenetben visszaigazolja rendelést. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési módot, a rendelés befizetését, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

  5.3. A szerződés létrejötte

  A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

  A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre.

  5.4. A szerződés iktatása

  A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

  5.5. Számla

  A Szolgáltató számlát állít ki, melyet a rendeléskor megadott e-mail címre küldünk el.

  Normál papíralapú számla igényét még a megrendelés feldolgozását megelőzően kérjük jelezze! Normál papíralapú számlát magánszemélyeknek nem állítunk ki, csak adószámmal rendelkező ügyfeleknek. Utólagosan e-számlát nem áll módunkban stornózni azért, hogy papír alapú számlát állítsunk ki.

  6. Elállási jog

  6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

  Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

  6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

  Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

   

  7. Jogérvényesítési lehetőségek

  7.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

  A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

   • Név: Nagy András János e.v.

   • Levelezési cím: 7624 Pécs, Pacsirta utca 20.

   • Telefonszám: +36 20/4849920

   • E-mail cím: printingit.hu (kukac) gmail.com.hu

  A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.

  A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben, vagy székhelyen) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

  A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

  A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

  A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

  7.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

  Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

   • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
    Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. Az illetékes kormányhivatalok listája a https://www.kormanyhivatal.hu oldalon elérhető.

   • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
    A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

    A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:

    székhelye/postacíme: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
    telefonszáma: +36 72 507 154
    mobil száma: +36 20 283 3422
    e-mail címe: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu
    weboldala: baranyabekeltetes.hu

    Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján az alábbi linken elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

    Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják ezen linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, hiánytalanul kitölt egy kérelmet, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Ezáltal a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

   • Bírósági eljárás kezdeményezése
    Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

  8. Egyéb

  8.1. ÁSZF, árak módosítása

  A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

  8.2. Technikai korlátok

  A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

  9. Adatvédelmi tájékoztató

  A webáruházban való vásárlás során a Vásárlónak néhány személyes adatát meg kell adnia az Eladó részére. A bekért adatokat az Eladó rögzíti, tárolja, feldolgozza és használja. A bekért adatok a weboldal használatához, a kapcsolattartáshoz, a megrendelés teljesítéséhez, lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükségesek. Az Eladó a Vásárló adatait kiemelt biztonsággal kezeli, használatuk során az adatvédelmi szabályoknak megfelelően jár el, és az adatokat csak a vásárlás érdekében szükséges ideig tarta nyilván. Az Eladó harmadik személy vagy szervezet részére a Vásárló adatait nem adja tovább. Ez alól kivételt csak a jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettség, valamint az áru Vásárló részére történő eljuttatásához szükséges, a postai szolgáltatást nyújtó, illetve futárszolgálat felé történő adatszolgáltatás képez, kizárólag a szállítás lebonyolításához szükséges körben és mértékben. Online bankkártyás fizetés esetében a fizetési felület szolgáltatója felé is történik adattovábbítás a szolgáltató által a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring érdekében, az Adatkezelési tájékoztatóban részletezett adatok mértékéig.

  9.1. Adattovábbítás

  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

   • a) az adatgyűjtés ténye,

   • b) az érintettek köre,

   • c) az adatgyűjtés célja,

   • d) az adatkezelés időtartama,

   • e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

   • f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
   • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre.
   • A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, fizetendő összeg.
   • Az érintettek köre: a házhozszállítást kérő valamennyi érintett.
   • Az adatkezelés célja: a megrendelt termék házhoz szállítása.
   • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a házhozszállítás lebonyolításáig tart.
   • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

      • Barion Payment Zrt.
       Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet.
       Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
       Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552Adószám: 25353192-2-43
       Közösségi adószám: HU25353192
       Tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013
       Elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192
       Képviseli: Kiss Sándor, vezérigazgató, igazgatóság elnöke
       Ha bármilyen kérdésed, aggodalmad vagy panaszod merül fel az adataid általunk történő kezelésével vagy az adatvédelmi tájékoztatónkkal kapcsolatban, fordulj bizalommal adatvédelmi tisztviselőnkhöz a következő elérhetőségeken:
       Az adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei:
       Kövecses-Varga Márton
       Barion Payment Zrt.
       Cím: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet
       E-mail: compliance@barion.com,
       Telefonszám: +36 1 464 7099

       Elfogadom, hogy Nagy András János e.v. (7624 Pécs, Pacsirta utca 20.) által a printingit.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataimátadásra kerüljenek a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország,telefonszám, e-mail cím.Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

      • Mezey Béla e.v. (tárhely-szolgáltató)
       7630 Pécs, Basamalom út 15.
       contact@belamezey.eu

   1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

    Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

    10. ÁSZF hatályba lépésének ideje

    Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2023.05.02.